Yasal Dökümanlar

Çerez Politikası

Genel Aydınlatma Metni

İş Başvurusu Aydınlatma Metni

İnternet Üzerinden Yapılan İş Başvuruları Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla Punch Bbdo Reklamcılık Ve İletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “PUNCHBBDO” veya “Veri Sorumlusu” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK” olarak anılacaktır.) 10. Maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in ilgili maddeleri gereğince aşağıda detaylı olarak izah edilen iş ve işlemler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz bakımında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, PUNCHBBDO tarafından çalışan adaylarının uygun bir pozisyonda istihdam edilebilmeleri maksadıyla özgeçmişlerinin değerlendirilmesi amaçları kapsamında; kimlik bilgileri (Ad- soyad), iletişim bilgileri (telefon numarası, elektronik posta adresi vs.), ilgili sekmeye bizzat veri ilgilisi tarafından yüklenmek suretiyle sağlanacak özgeçmişin ihtiva edebileceği diğer kişisel veriler (mesleki bilgi, eğitim bilgisi gibi) bazı kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları stratejilerinin planlanması, icrası ve işe alım süreçlerinin yönetilmesi,
 • Şirket içerisinde yapılan özgeçmişler üzerinde yapılan uygunluk incelemeleri neticesince mülakat süreçlerinin planlanması ve organize edilmesi,
 • İncelemenin başvurunuz bakımından olumlu sonuçlanması ve fiziki olarak mülakat için çağırılmanız halinde işyerimizde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntülerin kaydedilmesi suretiyle,
 • Şirket tarafından iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması,
 • Şirket tarafından işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi ve belirlenen süreler dahilide saklanması;
 • Yapılan iş başvurularına ilişkin olarak veri ilgilisi işçi adayına olumlu ve/veya olumsuz geri dönüş sağlanması,

Kişisel verilerinizin PUNCHBBDO tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://www.bbdo.com.tr/adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, PUNCHBBDO tarafından talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amaçları kapsamında ve aşağıda yer alan amaçlarla, PUNCHBBDO tarafından kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları stratejilerinin planlanması, icrası ve işe alım süreçlerinin yönetilmesi
 • Şirket tarafından iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması,
 • Şirket tarafından işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, http://www.bbdo.com.tr adresinde yer alan PUNCHBBDO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz fiziki ortamda ve internet ortamında internet sitemiz üzerinden iş başvurusu sırasında bizzat çalışan adayı veri ilgilisi tarafından sağlanmak suretiyle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Söz konusu internet sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları sırasından toplanan ve başvuru tarihinden itibaren 6 ay müddet ile saklanan kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki nedeni Kanun’un 5/2-(c) hükmü kapsamında iş akdinin kurulabilmesi için gerekli olmasından ve veri sorumlusu sıfatıyla PUNCHBBDO’nun meşru menfaatlerinden kaynaklanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,http://www.bbdo.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz PUNCHBBDO Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, ilgili Form içerisinde yer verilen metotlardan birini seçerek doldurmanız akabinde Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

5. Veri Sorumlusu Ve İrtibat Kişisi

i) Veri Sorumlusu Bilgisi

Unvan: Punch BBDO Reklamcılık ve İletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:29-31 Beşiktaş/İstanbul
Telefon Numarası : +90 212 286 05 00
E-mail: kvkk@bbdo.com.tr

ii) İrtibat Kişisi

Ad- Soyad: Serap ACAR
Unvanı: Mali İşler Direktörü Elektronik
posta adresi:muhasebe@bbdo.com.tr
Telefon: +90 212 286 05 00