Yasal Dökümanlar

Çerez Politikası

Genel Aydınlatma Metni

İş Başvurusu Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metni

Punch BBDO Reklamcılık ve İletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “PUNCHBBDO”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verilerinizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “KANUN”) hükümlerine uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılması da dahil olmak üzere işleme faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik güvenlik tedbirler alınmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz bakımından KVKK’nın 10. Maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla işbu metin ile kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, aktarılan kişiler, hukuki nedenleri, veri ilgilisi olarak KANUN’dan doğan haklarınız, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinizin imhası ve en nihayetinde veri sorumlusu ile irtibat kişisinin kimlik bilgileri konularında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

PUNCHBBDO tarafından, müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, Şirket ortakları ve imza yetkilileri ve hizmet aldığı/etkileşim içerisinde olduğu kişiler gibi veri ilgilisi konumundakilerden, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi, lokasyon bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi, ile pazarlama satış bilgisi, sağlık bilgisi, görsel kayıt gibi kategorilerde gerekli olduğu ölçüde kişisel veri toplanabilmekte ve mevzuat hükümleri ve veri işleme şartlarının mevcudiyeti dahilinde kanuna uygun olarak işleyebilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Şirket, hizmet verdiği müşterilerinin ilettikleri problemleri çözebilmek adına yürütülen kreatif süreç sonucunda yaratılan fikir kapsamında hizmet alınan üçüncü kişi firmalar ile birlikte reklam filmleri, video çekilmesi, talepleri doğrultusunda müşterilerimizin sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, etkinlik düzenlenmesi gibi ihtiyacınız kapsamında faaliyetlerin yürütülen ve akabindeki süreç ile ilgili destek olunması,
 • Yürütülen kreatif süreç neticesinde Müşteriler adına üretilen işlerle ilgili olarak yine müşteriler adına sektördeki ödüllere başvurulması,
 • Hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz firmalar ile yürütülen ticari faaliyetler kapsamında kanuni yükümlülükler doğrultusunda gerekli belgelerin (fatura, irsaliye, gider pusulası gibi) düzenlenmesi ve kanuni süreler dahilide saklanması, ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin talepleri doğrultusunda etkinliklerin düzenlenmesi ve söz konusu etkinliklere katılımcıların katılım süreçlerinin organize edilmesi (otelde konaklama, uçak bileti temini gibi sebeplerle),
 • Taleplerinizle ilgili olarak, Şirketimiz iletişim kanalları üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde,
 • http://www.bbdo.com.tr/ internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz halinde,
 • Site üzerinden yapılan iş başvuruları kapsamında iletilen özgeçmiş ve diğer belgeler vasıtasıyla,
 • Yerel ve uluslararası yasal mevzuatın (başta Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu olmak üzere) öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak
 • Şirket tarafından yürütülen ve taraf olduğu finansal/hukuki/operasyonel süreçlerin kapsamında, Şirket’in stratejileri doğrultusunda pazarlama ve satış faaliyetleri bakımından (Pazar araştırma, reklam, kampanya, satın alma operasyonları, tedarikçi görüşmeleri, siparişlerin takibi ve gereğinin yerine getirilmesi, bütçe de dahil olmak üzere) aldığı kararların yerine getirilmesi/sürecin yönetilmesi, tebliğ alınan tebligat/resmi yazılara kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi maksadıyla
 • Şirket’in taraf olduğu sözleşmeler dahilinde, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla,
 • Ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlanması ve bu kapsamda dışarıdan hizmet alınan denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma işlemleri dahilinde,
 • Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Şirket’in kişisel menfaatlerinin korunabilmesi amacı dahilinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanabilmesi için iş organizasyonu içerisindeki mekanlar 7/24 kamera kaydı alınması, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafımıza yapılan başvuruların yanıtlandırılabilmesi amacıyla Şirket içerisinde yürütülen iç denetim, kontrol, raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hayat Eve Sığar (HES) kodu, PCR test sonucu ve aşı kartı bilgileri gibi sağlık verileri; COVİD-19 küresel pandemisinin yayılmasının önüne geçilmesi ve etkilerinin hafifletilebilmesi
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, adli makamlara talep halinde bilgi ve belge sağlama, veri sorumlu olarak şirketin şahsi menfaatleri doğrultusunda arşiv faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin saklanması ve gerektiğinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi suretiyle,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra, hakem heyeti, arabuluculuk, noter gibi resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü dava, cevap, itiraz ve savunma hakkının kullanılabilmesi, uyuşmazlıklara ilişkin sulh süreçlerinin yürütülmesi,

Yukarıda sayılan hallerde söz konusu amaçların yerine getirilebilmesi maksadıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde sayılmış olan -özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere- kişisel veri işleme şartlarının mevcudiyeti dahilinde hukuka uygun olarak işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Kişisel verileriniz; PUNCHBBDO tarafından müşterilerinin ilettikleri problemleri çözebilmek adına yürütülen kreatif süreç sonucunda yaratılan fikir kapsamında hizmet alınan üçüncü kişi firmalar ile birlikte reklam filmleri, video çekilmesi, talepleri doğrultusunda müşterilerimizin sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, etkinlik düzenlenmesi gibi ihtiyacınız kapsamında ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlanması kapsamında; etkinlik düzenlenmesi ve akabindeki süreç ile ilgili destek olunması başta olmak üzere; işyerimizde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, müşteri temsilcisine ilettiğiniz sözlü yada yazılı taleplerinizin sistemlerimize kaydedilmesi, internet sitemiz gibi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla, çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere Site’de çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep, şikayetlerinizin kaydedilmesi, resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, Site içerisinde yer alan “Kariyer” sekmesi üzerinden özgeçmiş toplanması gibi şekillerde otomatik olan ve olmayan yöntemlerle başta olmak üzere;

PUNCHBBDO tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin kurulması ve ifası, açıkça kanunlarda öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki menfaatlerinin korunabilmesi sebepleri dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.

d) Toplanan Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların dahilinde ve söz konusu amaçlarla sınırlı olarak;

 • Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Jandarma gibi yetkili kamu tüzel kişileri ile, Türk İş Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanuni yükümlülükler kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ticari ilişki kapsamında; PUNCHBBDO ile üçüncü kişiler arasında akdedilen sözleşmeler başta olmak üzere bilgi, belge transferinin sağlanabilmesi için gerekli olan asgari miktarda kişisel veri kargo/kurye ve lojistik firmaları ile,
 • Müşterilerimizin istek ve talimatları doğrultusunda Ajansımız tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve/veya eğitimlere katılımların organize edilebilmesi için; talep edilen asgari düzeyde kişisel verileriniz otel, hava yolu firmaları ve ulaşım desteği veren firmalar ile turizm acenteleri ile,
 • – COVİD-19 global pandemisinin etkisinin yayılmasının önüne geçilmesi kapsamında kamu sağlığı gözetilerek alınan sağlık verileri sır saklama yükümlülüğü altında olan işyeri hekimi ile,
 • – Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarıyla (siber güvenlik kapsamında sunucu/ bakım ve geliştirme, bulut ve saklama hizmeti) ve kimlik, finans, iletişim, pazarlama, lokasyon, müşteri işlem ve işlem güvenliği verilerinizi yurtdışı ile

KVKK’nun 8. ve 9. Maddelerine dahilinde hukuka uygun olarak aktarılabilecektir.

e) Veri İlgilisinin Hakları

KVKK kapsamında veri ilgilisi olarak çeşitli haklara sahipsiniz ve Şirket olarak söz konusu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla elimizden gelen her türlü imkanı siz veri ilgilerine sağlıyoruz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızdan bir veya birkaçını kullanmak istemeniz halinde http://www.bbdo.com.tr/ internet sitemizde yüklü olan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanmanız mümkündür. Söz konusu başvuru formunda KVKK’dan doğan haklarınızı hangi kanallar aracılığıyla ve hangi şekilde kullanabileceğiniz, hangi bilgilere yer vermeniz gerektiği detaylandırılmıştır. Şirket’in cevap vermeden önce başvuru sahibi olarak sizin kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Ayrıca, eksik bilgi vermeniz halinde, Şirket nezdinde, talebinize istinaden yürütülecek olan araştırma/soruşturmada yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, her türlü hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple, hakkınızın kullanılması kapsamında başvuru formunun eksiksiz doldurularak gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

f) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi

Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veriler Kanun hükümlerine uygun olarak yasal saklama süreleri içerisinde gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle güvenliği sağlanarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki nedenlerin mevcudiyeti dahilinde, kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurulana riayet edilerek, doğrulukları ve güncellikleri korunarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla sınırlı olarak, ölçülülük ilkesi -KVKK’nun 4. Maddesinde yer verilen söz konusu ilkeler gözetilerek- uygun olarak hukuka uygun şekilde işlenmektedir. Şirket nezdinde tuttuğu kişisel verileri şirketin hazırlamış olduğu Saklanma ve İmha Politikası gerekliliklerini dikkate alarak, 6 ay olarak belirlenen periyodik imha süreçleri dikkate alınarak Ocak ve Temmuz ayları periyodik imha dönemi olarak belirlenmiş olup, periyodik imha süreçleri bu hususta yetkilendirilmiş çalışanlar tarafından tutanak altına alınacak ve ilgili tutanaklar 3 yıl süre ile muhafaza edilecektir. Periyodik imha süreçlerinde imhası gereken kişisel veriler, 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te sayılan haller esas alınarak belirlenecektir.

g) Veri Sorumlusu Ve İrtibat Kişisi

i) Veri Sorumlusu Bilgisi

Unvan: Punch BBDO Reklamcılık ve İletişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:29-31 Beşiktaş/İstanbul
Telefon Numarası : +90 212 286 05 00
E-mail: kvkk@bbdo.com.tr

ii) İrtibat Kişisi

Ad- Soyad: Serap ACAR
Unvanı: Mali İşler Direktörü Elektronik
posta adresi:muhasebe@bbdo.com.tr
Telefon: +90 212 286 05 00